sanjesh.org

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه‌ ثبت‌ نام‌ از داوطلبان پذيرش مقطع كارداني فني- كارداني حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي شهريورماه سال 1391

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌ وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان متقاضي ثبت نام در پذيرش مقطع كارداني فني- كارداني حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي شهريورماه سال 1391 مي رساند كه ثبت نام براي پذيرش مقطع  مذكور از طريق اينترنت از روز دوشنبه 20/6/91 آغاز و در روز دوشنبه 27/6/91 پايان‌ مي‌پذيرد، لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت نام كه داراي شرايط عمومي واختصاصي ذيل مي‌باشند مي توانند در پذيرش مقطع مذكور ثبت نام نمايند.


1- شرايط پذيرش داوطلبان
1-1) شرايط عمومي:
•نداشتن عناد با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
توضيح: مصـاديق عنـاد عبارتند از:
1)‌ مبـارزه مسلحانه با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2)‌ داشتن وابـستگي تشـكيلاتي به گروهك هاي محارب.
3) ‌پرداخت كمك مالي به گروهك هاي محارب يا هواداري تشكيلاتي از آن ها و يا عضويت در آن گروهك ها.
4) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.
•نداشتن فساد اخلاقي.
توضيح: مصاديق فساد اخلاقي شامل اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا مي‌باشد.
2-1) شرايط اختصاصي:
•داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله، شش‌ساله نظري و فني و حرفه‌اي) يا ديپلم سه‌ساله نظام جديد، دیپلم نظام جدید فنی و حرفه ای و یا کاردانش.
•داشتن سایر شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هر یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي براساس جدول شماره (4) مندرج در دفترچه راهنما.
•برخورداري از توانایي جسمي لازم متناسب با رشته هاي انتخابي.
•داشتن شرایط مربوط به نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور مطابق بند (3-1) مندرج در اين اطلاعيه و بند (3-2) دفترچه راهنما
•براساس بخشنامه شماره 66863/12/41 مورخ 15/8/87 اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شيوه نامه پذيرش و ثبت نام دانشجويان تبعه افغانستان و عراق به شماره 10881/14 مورخ 8/7/87 اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، پذيرش در اين دوره ها براي اين دسته از اتباع خارجي ممنوع مي باشد.
تذكرات مهم:
1) كليه پذيرفته شدگان در مراكز آموزش علمي-كاربردي تابع قوانين، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشند.
2) كارمندان دولت در صورتي مي‌توانند به تحصيل بپردازند كه موافقت نامه رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود، مبني ‌بر شركت در كلاس ها، آزمايشگاه ها و فعاليت هاي ديگر دوران تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت نام به مركز آموزش علمي-كاربردي محل قبولي، ارايه نمايند.
3) هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه‌های دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل نماید. در صورت تخلف طبق آیین‌نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.
4) تغییر رشته، انتقال و مرخصی تحصیلی در نخستین پودمان مجاز نمی‌باشد.
5) در مورد به حد‌نصاب نرسیدن تشکیل کلاس‌ها، دستورالعمل معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجويي دانشگاه که متعاقباً اعلام خواهد شد ملاک عمل مراکزآموزشی می‌باشد.
6) كاركنان مراكز آموزش علمي-كاربردي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، قرارداد پاره وقت، مشاوره و يا ساير موارد مشابه مجاز نيستند كدرشته محل هاي مركز آموزشي را كه در آن خدمت مي كنند انتخاب نمايند و چنانچه اين موضوع رعايت نگردد و در آن مركز آموزشي قبول گردند، قبولي آنان«كان لم يكن» تلقي خواهد شد و به هيچ وجه نمي توانند متقاضي تحصيل در آن كدرشته محل يا كدرشته محل هاي ديگر گردند.
7) اخبار، آيين نامه ها، بخشنامه ها، مقررات و ضوابط آموزشي، برنامه ها و سرفصل دروس رشته هاي مصوب دانشگاه جامع علمي-كاربردي از طريق سايت دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir قابل مشاهده مي باشد.
3-1) مقررات وظيفه عمومي:
براساس اعلام سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي داوطلبان مرد لازم است يكي از شرايط مشروحه زير را دارا باشند:
1) داشتن كارت پايان خدمت.
2) داشتن كارت معافيت دايم (كفالت، پزشكي و موارد خاص).
3) داشتن برگ معافيت موقت پزشكي بدون غيبت، مشروط بر آن‌كه مدت اعتبار آن سپري نشده باشد و ضمن آن‌كه از تاريخ اخذ ديپلم مشمول نيز نبايد بيش از يك‌سال گذشته باشد.
4) داشتن برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه مهلت اعزام مندرج در آن سپري نشده باشد. ضمن آن‌كه از تاريخ اخذ ديپلم متوسطه يا پيش‌دانشگاهي نبايد بيش از يك‌سال گذشته باشد.
5) كليه فارغ‌التحصيلان مقطع ديپلم متوسطه و پيش‌دانشگاهي كه به صورت حضوري و پيوسته تحصيل نموده‌اند و از تاريخ فراغت آنان بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.
6) متولدين سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دايم (معافيت رهبري) را ارايه نمايند.
7) متولدين شهريور 1341 و قبل از آن مشروط بر آن‌كه تغيير سن نداشته باشند.
8) متعهدين خدمت در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها كه پس از انجام تعهد خدمت معاف مي‌باشند. در صورت ارايه موافقت‌نامه از بالاترين مقام وزارت يا سازمان متبوع.
9) دانشجويان انصرافي به شرط اين‌كه يك‌سال از تاريخ انصراف آنان سپري نشده باشد.
تبصره: دانشجوياني كه در سن مشموليت بيش از يك‌بار از تحصيل انصراف داده باشند مجاز به شركت در پذيرش نيستند.
10) دانشجويان اخراجي دانشگاهي مجاز به شركت در پذيرش و ثبت‌نام نمي‌باشند.
11) تحصيل هم‌زمان در دو رشته تحصيلي يا دو دانشگاه به شرط موافقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در سنوات مجاز از تاريخ شروع به تحصيل در دانشگاه اول از نظر سازمان وظيفه عمومي منعي نخواهد داشت.
12) سقف سنوات تحصيل در مقطع كارداني حداكثر 5/2 سال مي‌باشد.
13) سربازان شاغل به خدمت جهت تحصيل در مقطع كارداني از خدمت ترخيص نخواهند شد.
2- سهميه رزمندگان
هر يك از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان مي‌توانند براساس شرايط خود در بندهاي «الف» تا «ج» زير، متقاضي استفاده از سهميه شوند:
الف) رزمندگاني كه براساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ 31/6/1359 لغايت 31/6/1367 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهيمه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تأييد نهايي قرار گيرد.
تذكر مهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه سپاه پاسداران لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان، نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلي كه در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي در نظر گرفته شده است، درج نمايند.
تبصره  1: كد رهگيري 12 رقمي ارگان‌هاي استفاده كننده از سهميه رزمندگان براي هر پذيرش و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان مي‌بايست براي هر پذيرش، كد‌رهگيري جديد از ارگان ذيربط دريافت دارند.
تبصره 2: مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي‌شود.
تبصره 3: مدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و مأموريت‌هاي خدمتي پرسنل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي نظامي در جبهه و نيز طرح 6 ماهه دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي‌شود.
تبصره 4: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان (نيروي مقاومت بسيج) در صورت عدم تاييد سهميه به واحدهاي تابعه شهرستان‌هاي محل تشكيل پرونده مراجعه نمايند.
تبصره 5: بسيجيان فعال و عادي پايگاه‌هاي مقاومت بسيج، مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي‌شوند.
تبصره 6: فرزندان و همسران رزمندگان (داوطلباني كه پدر و يا مادر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه مي‌باشند) مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي‌باشند.
ب) جانبازان 25 و بالاتر، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنين فرزندان و همسران شهدا، مفقودين، اسرا و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهيد) براي استفاده از سهميه ايثارگران لازم است مورد ايثارگري  در تقاضا نامه ثبت نامي را علامتگذاري و نيازي به مراجعه به سايت ايثار نمي‌باشد.
ج) آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه از تاريخ 31/6/1359 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند، با تاييد بالاترين مقام هر يك از نيروهاي مسلح (ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح) مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند اين قبيل افراد مي‌توانند ابتدا به واحدهاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران در پذيرش مربوط را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد نهايي قرار گيرد.       
تذكر مهم: جانبازان با درصد جانبازي حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه و با ارايه كارت جانبازي و يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي مورد تأييد نهايي قرار گيرد و در گزينش نهايي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و يا مدت اسارت اضافه گردد. ضمناً اين قبيل داوطلبان نيازي به دريافت كد 12 رقمي رهگيري از سپاه پاسداران ندارند.
تبصره 1: داوطلبان واجد شرايط كه با استفاده از سهيمه ايثارگران در آزمون‌هاي دانشگاه جامع علمي – كاربردي سنوات گذشته شركت كرده‌اند لازم است براي استفاده از سهميه ايثارگران در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايند. ضمناً كليه داوطلبان شاهد و ايثارگر در اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي‌گردند.
تبصره 2: داوطلبان استفاده كننده از سهميه ايثارگران، در صورت عدم تأييد سهميه به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشكيل پرونده ذيربط مراجعه نمايند.
تبصره 3: آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران، يك بار پذيرفته شده‌اند، اعم از اين‌كه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت‌نام كرده و يا ثبت‌نام نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور را در اين پذيرش نخواهند داشت.
3- برخي از مفاد آيين‌نامه آموزشي مقطع كارداني فني ـ‌كارداني حرفه‌اي دوره‌های پودماني نظام آموزش مهارتي
1-3) تغییر رشته، انتقال و مرخصی تحصیلی در نخستین پودمان مجاز نمی باشد.
2-3) تغییر محل تحصیل در سایر پودمان ها به جز پودمان اول، با موافقت مراکز آموزشی مبدا و مقصد و تأیید دانشگاه جامع علمی-کاربردی فقط در شرایط خاص و طبق ضوابط امکان پذیر می باشد.
3-3) تغییر رشته بعد از پودمان اول فقط برای یک بار با رعایت ضوابط امکان پذیر می باشد.
4-3) هر چند هدف از اجراي آموزش هاي علمي-كاربردي به روش پودماني فراهم نمودن زمينه شركت داوطلبان با هر نوع ديپلم در اين دوره آموزشی بوده و از اين لحاظ محدوديت خاصي وجود ندارد، ليكن با توجه به ارتباط ساختاري كه فيمابين رشته هاي تحصيلي و نوع ديپلم مندرج در جدول شماره (2) دفترچه راهنما وجود دارد، در صورتي که داوطلب در دوره‌های پودمانی در رشته غير مرتبط با ديپلم خود قبول گردد، می بايست پس از قبولي، طبق ضوابط آموزشی در پودمان پيش نياز شرکت کرده و آن را با موفقيت بگذراند. لذا تأكيد مي گردد داوطلبان در انتخاب رشته؛ علاقه، استعداد و همچنين توانايي هاي علمی و عملي خود را مدنظر داشته باشند.
4- روش گزينش دانشجو
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه اصل يا موقت دیپلم و نوع ديپلم مطابق با جدول شماره (2) دفترچه راهنما و سهمیه های آزاد، شاغل، ایثارگر و بومی بودن و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد. بدیهی است براي هر يك از موارد فوق ارایه مستندات مربوط در زمان ثبت نام به مرکز آموزشی ضروری می‌باشد.
گزینش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه‌‌متمركز به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف) روش متمركز:
در كـدرشته محل هايي كه پذیرش در آن‌ها به روش متمركز صورت مي‌پذیرد، با توجه به اطلاعات آموزشي داوطلبان، اولويت‌هاي انتخابي آن‌ها و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس‌ www.sanjesh.org اعلام مي‌گردد.
ب) روش نیمه متمرکز:
در كدرشته‌ محل هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه يا آزمون عملي دارند، گزينش نهایي داوطلبان به صورت نيمه متمركز از بين معرفي‌شـدگـان چنـد برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي‌گيرد. لذا معرفی‌شدگان کدرشته محل-های مذکور لازم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org منتشر می شود، برای انجام مراحل فوق به نشانی های اعلام شده در جدول شماره (43) مندرج در دفترچه راهنما مراجعه نمایند. بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و یا نمره آزمون عملی انجام خواهد شد.
تذكر: کدرشته ‌محل‌های نیمه متمرکز در جداول شماره (5 تا 39) مندرج در دفترچه راهنما با علامت• مشخص شده است.
5- ثبت نام:
1-5) تكاليف‌ داوطلب و مراحل ثبت‌نام اینترنتی:
داوطلب‌ متقاضي‌ پذيرش‌ در اين دوره‌ بايد يكايك‌ اقدامات‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:
1) خريد كارت اعتباري جهت ثبت‌نام كه به دو روش زير انجام مي‌شود:
الف) براي پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت مبلغ 000/85 (هشتاد و پنج هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام در اين دوره، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
ب) مراجعه به دفاتر پستي و پرداخت 000/85 (هشتاد و پنج هزار) ريال براي تهيه يك كارت اعتباري و پرداخت مبلغ 500/2 (دوهزار و پانصد) ريال بابت توزيع كارت اعتباري ثبت‌نام.
2) مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور جهت دريافت دفترچه راهنماي شركت در پذیرش مقطع كارداني فني ـ كارداني حرفه‌اي دوره‌های پودمانی نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي-كاربردي شهريورماه سال 1391.
3) ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر.
4) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره  و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط پذيرش، داوطلب بايد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:  www.sanjesh.org  نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذيرش مقطع كارداني فني ـ كارداني حرفه‌اي دوره‌هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي شهريور‌ماه سال 1391 و همچنين نحوة ورود به سايت براي ثبت‌نام و اقدامات لازم براي انجام ثبت‌نام اينترنتي در سايت سازمان سنجش آموزش كشور آمده است.
2-5) تاريخ ثبت نام:
ثبت نام جهت شركت در مقطع كارداني فني ـ كارداني حرفه‌اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي شهريور‌ماه سال ‌1391 از روز دوشنبه مورخ 20/6/91 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 27/6/91  پايان مي پذيرد.
3-5) مدارک لازم برای ثبت نام:
• کارت اعتباری حاوی اطلاعات نام کاربري و رمز عبور.
کلیه داوطلبان می بایست اصل مدارک زیر را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولی در زمان ثبت نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایند.
• فرم تكميل شده استفاده از سهمیه شاغل برای داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغـل در رشتـه متناسـب استفاده می‌نمایند (فرم شماره 1 مندرج در دفترچه راهنما)
• آخرین فیش حقوقی برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل.
• گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه و يا مدرك معتبر ديپلم.
• گواهی معدل دار جهت افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آ‌ن‌ها فاقد معدل مي باشد.
• فرم تأییديه معدل جهت فارغ التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است(فرم شماره2 مندرج در دفترچه راهنما).
• آن دسته از داوطلبانی که نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می باشند لازم است گواهی مربوط درخصوص وضعیت خود را دریافت و نزد خود نگهدارند.
تذکرات مهم:
1)  مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
2)  مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب است.
3)  مندرجات فرم تقاضانامه پس از تأييد نهايي قابل تغییر نمی باشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.
4)  هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نمی باشد، در هر مرحله ای از پذیرش (ثبت نام، پذیرفته‌شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...)، قبولی نامبرده «کان لم یکن» تلقی مي‌گردد.
5) داوطلب می بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی) از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد.
تذكرات بسیار مهم:
1) مسئولیت هرگونه مغایرت در معدل کل دیپلم اعلام شده از سوی داوطلب به هر دلیل از جمله: ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهی داوطلب از معدل کل صحیح دیپلم سه ساله برای داوطلبان نظام جدید متوسطه (فنی و حرفه ای، کاردانش و نظری) یا معدل کل مندرج در گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه متوجه خود وی بوده و در صورت پذیرفته شدن قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی می گردد.
2) داوطلب می بایست در زمان ثبت نام گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا گواهی معتبر دیپلم خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نماید. در غیر این صورت قبولی وی «کان لم یکن» تلقی می گردد.
3) داوطلب شاغل صرفاً مجاز به انتخاب رشته های مرتبط با زمینه شغلی از زیرگروه آموزشی مربوط به خود می باشد. در غیر این صورت قبولی وی «کان لم یکن» تلقی می گردد.
4) متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر می بایست نوع سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نام دقیقاً مشخص نمایند. در صورت مغایرت سهمیه انتخابی، قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی می گردد.
يادداشت:
1- هرگونه ‌تغييري‌ ازطريق‌ نشريه‌ پيك‌ سنجش ‌(هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان‌ سنجش‌)، سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و در صورت‌ لزوم‌ از طريق رسانه‌هاي‌گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.
2- در صورت‌ لزوم‌ داوطلب مي‌تواند‌ با شماره‌ تلفن هاي 9- 8923595‌8 - 021 و يا صندوق‌ پستي ‌1365- 15875 با دفتر روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ و يا به بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور