نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال 1397

1397/05/09

 نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال 1397

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور