فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي مهندسي فناوري ارشد دانشگاه جامع علمي ‌كاربردي سال 1391

1391/07/08
شماره داوطلبی نام خانوادگی نام شماره شناسنامه کد قبولی رشته قبولی محل قبولی
43597 ابراهيمي جواد 262 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
41825 ابراهيمي تركماني عبداله 5083 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42972 ابراهيمي متين علي 700 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43231 احساني عليرضا 39207 5503 مهندسي فناوري ارشدبهره برداري ازنيروگاه هاي برق ابي مجتمع عالي اموزشي وپژوهشي صنعت اب وبرق خوزستان
43598 احمدپور محمدمهدي 93 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43858 احمدنيا ابراهيم 2 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
43481 ارزومندان سيدمحمدحامد 1379 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
42431 اسماعيلي مصطفي 9323 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
43944 اسماعيلي طاشكي حسن 1 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
43482 اعتذار علي اكبر 7514 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43605 اعظم مجيد 24080 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
42822 اكبري احسان 173 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
43470 اميري عباس 678 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
42638 اميني اسفيدواجاني حبيب 574 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
43522 ايزدي مزيدي حميدرضا 9 5507 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
43488 بابايي محمد 199 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
42160 باقري فريزهندي اصغر 11976 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
42112 بصيري ثمرين علي 10318 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
43480 بقاپور عباس 5 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43928 بهشتي راد محمد 33642 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
40635 بياباني تجره ميثم 85 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
43343 بيات ناصر 34 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
41813 بيگي علي 3126 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
44317 پورسراواني حميدرضا 12 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
43477 پيمان محمداسماعيل 1064 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
44207 تشتر محمد 1037 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42832 تقوي شهري سيدرضا 60 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
42833 توكلي عليرضا 744 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
44740 تيموري عباس 4 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
41641 ثقفي رضا 9002 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
44140 جانجاني پرويز 131 5508 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي غرب
42991 جعفري مجيد 1127 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
44584 جلايرنژاد رضا 166 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43549 جوكار علي 21 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
40771 حاجي حيدري مهدي 17441 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
44306 حاميان رودسري عليرضا 13046 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
43581 حبيب اگهي حسن 1467 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43914 حسن زاده سبلويي حسن 794 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
44697 حسيني علي 3831 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
42910 حسيني مقدم محمدجواد 2305 5514 مهندسي فناوري ارشدمميزي انرژي ساختمان مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
41516 حميدي ساوجبلاغي مهري 799 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
43358 حيدري امير 5889 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
44013 حيدري چاه باغي حسين 2426 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
41478 خان محمدي طاهره 6671 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
43397 خداوردي رضا 712 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43865 خدايي عبدالحميد 355 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
44091 خسروي اميد 50655 5508 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي غرب
42021 خضري زعفرانيه ياسر 1699 5512 مهندسي فناوري ارشدمديريت شبكه برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
44700 خوش چشم حسين 315 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
40344 داداش زاده اسرافيل 786 5508 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي غرب
44400 داودي فضل اله 649 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
43602 درخشان مجيد 231 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43168 درويش پسند مهدي 1272 5503 مهندسي فناوري ارشدبهره برداري ازنيروگاه هاي برق ابي مجتمع عالي اموزشي وپژوهشي صنعت اب وبرق خوزستان
40806 دريانوش مهرداد 3167 5512 مهندسي فناوري ارشدمديريت شبكه برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
42947 دهقان علي 29 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
40134 ديندار رضا 2470 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
43804 رازقي منش محرم 66 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
43516 راست روشن يامين 335 5507 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
44585 رحيمي غلامعباس 41 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
42279 رحيمي قاضي كلايه مهدي 12057 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
43551 رستگار علي اكبر 15425 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
41166 رستمي كمرودي نرگس 243 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
40865 رسوليان امين 229 5512 مهندسي فناوري ارشدمديريت شبكه برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
43927 رنجبرهمقاوندي مجتبي 363 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
40106 روحي چيانه سجاد 2900044367 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
44274 رياحي نقي 2 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
43465 زارعي فرزاد 192 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43466 زردشت ابراهيم 329 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
44427 زندي نيايي كوروش 840 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
40513 سرداري قوجه بيگلو شهريار 732 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42925 سلحشور احمد 2852 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43871 سليمي كيومرث 132 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
40254 سليمي اقبلاغ يعقوب 414 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
43185 سنايي ايرج 34 5503 مهندسي فناوري ارشدبهره برداري ازنيروگاه هاي برق ابي مجتمع عالي اموزشي وپژوهشي صنعت اب وبرق خوزستان
42965 سنگاني محمدكاظم 1481 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43638 سيار سعيد 5756 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
41863 شاه محمودي داود 4567 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
40682 شفيعي اصفهاني احسان 1628 5507 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
43610 شكاري جمال 500 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43951 صالحي علي 1037 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
40961 صفايي سيدمحمدحسين 8386 5514 مهندسي فناوري ارشدمميزي انرژي ساختمان مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
42869 صفري قدير 42629 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
40936 صيادزاده محمداسماعيل 3709 5514 مهندسي فناوري ارشدمميزي انرژي ساختمان مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
43906 طالبي زاده سردري محمدرضا 1 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
43121 طربي هلستاني مهرداد 29727 5503 مهندسي فناوري ارشدبهره برداري ازنيروگاه هاي برق ابي مجتمع عالي اموزشي وپژوهشي صنعت اب وبرق خوزستان
40797 عبدالهي نطنزي ابوالقاسم 580 5512 مهندسي فناوري ارشدمديريت شبكه برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
44097 عبدي پور محمدرسول 20027 5508 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي غرب
40050 عدلي سيامك 6112 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
40490 عزيزي سليمان 469 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
43468 عطااللهي علي 338 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
41941 عطاردي عليرضا 5966 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
40775 علاالديني حبيب ابادي سيدمحمد 2336 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
40924 علي درچه يي مجيد 183 5514 مهندسي فناوري ارشدمميزي انرژي ساختمان مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
42958 عمارلو علي 194 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43534 غلامي محمدجواد 1128 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
41789 فروغيان عبدالوهاب 2542 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
44917 قاسملو وحيد 107841 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
40349 قره داغي يونس 1968 5508 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي غرب
42798 قنبرابادي ام البنين 604 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
44926 كاظميان اصلي ارش 151 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
42836 كرمي علي 32277 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
43462 كرمي علي 529 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
40253 كريم نواز بابك 22686 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
43676 كشتكار محمدامين 6552 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
42514 كلانتري امين 6053 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
42826 كوشكباغي مهدي 21532 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
42835 گرايلي مهدي 8 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
44273 گرگانلي دوجي عبدالكريم 173 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
44698 گلزار مهدي 4 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
44557 لطفي عليرضا 1 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42824 لعل عوض پور ميثم 630009767 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
43568 ماندني نوراله 217 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
42961 محمدپورقلعه نويي مهدي 23 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
41638 محمدحسيني صفر 1048 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
42945 محمدي كردياني حسين 976 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
42750 محمودابادي ناصر 4 6502 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي مشهد
43460 محمودي كريم 10 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
41823 محمودي محمودرضا 1279 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42758 مداحعارفي ميترا 1050086211 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
40124 مرزنگ بهمن 747 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
43554 مرشدي حقيقي محمدكاظم 1312 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
41041 مزباني عارف 19 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
40922 معلمي مهدي 1896 5514 مهندسي فناوري ارشدمميزي انرژي ساختمان مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
43783 معين محمدجواد 1010 5512 مهندسي فناوري ارشدمديريت شبكه برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
43469 مقدسي بزرگمهر 196 5504 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي اكسزهاي نوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
43083 ممتاز مجيد 969 5503 مهندسي فناوري ارشدبهره برداري ازنيروگاه هاي برق ابي مجتمع عالي اموزشي وپژوهشي صنعت اب وبرق خوزستان
43945 منوچهري راوري محمد 69 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
43930 مهدي زاده گزويي علي 314 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
42819 مومني مجتبي 1095 5506 مهندس فناوري ارشدتوليدقطعات هيبريدي پليمري مركزاموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت لاستيك
42642 ميرزاحيدر سعيد 296 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
40750 نادعلي احمد 1095 5507 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
42264 نانكلي مجيد 253 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
44847 نجفي كپورچالي حميدرضا 108 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
43931 نخعي مهدي 894 5501 مهندس فناوري ارشداستخراج زغالسنگ مركزاموزش علمي كاربردي شركت زغالسنگ كرمان
40508 نخلبندساعي مهدي 1394 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
40509 نخلبندساعي ميثم 2755 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
44271 نرسي اسماعيل 4375 5510 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42363 نعمتي مجيد 1725 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
41767 نيازي رسول 10001 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
43547 هاشمي سيدمهدي 432 5509 مهندس فناوري ارشدشبكه هاي فيبرنوري مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران شيراز
40186 واعظي پور موسي 909 5505 مهندس فناوري ارشدبهينه سازي توليدماشين افزار مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز
44480 وفايي رستمي عباس 82 5511 مهندس فناوري ارشدمخابرات سيارباگرايش هاي سيستم شبكه راديويي ياسوئيچينگ مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات تهران
42135 وكيلي مجيد 802 5513 مهندسي فناوري ارشدمعمارارشدسرويس درسيستمهاي جامع بانكي مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران
41040 يوسف جمال حسين 2678 6501 مهندسي فناوري ارشددامپروري ارگانيك مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپورتهران ساوجبلاغ
40666 يوسفي فرد احسان 969 5507 مهندسي فناوري ارشدشبكه هاي توزيع نيروي برق مجتمع اموزشي وپژوهشي اصفهان
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور