اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته نقشه برداری(کد رشته محل 3913) - اموزشكده فني نقشه برداري -سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

1398/06/03
نام خانوادگی و نام شماره شناسنامه
ابدالي چكاني حسن 4210320242
ابراهيم زاده شيرازي حميدرضا 5072
احمدزاده سيدژوبين 2080836651
احمدي شايان 3720892255
احمدي قراچه علي 1190247135
احمدي ليواري ميثم 312157428
ارفعي بخشايش علي 1490497455
ازموده فاطمه 22225951
اسدي حسين 18952836
اسماعيلي عباس 21855218
افتاده شهابي محمدحسين 2080857959
افروز مهدي 3790450960
افروزي پويا 4061099604
اقازاده اميررضا 21992126
اقاميري زهرا 21554031
امره بزچلويي زهرا 20904509
امين پور احمد 3750451737
اميني هاروني عاطفه 19001568
اهني طاوسي زهرا 480901155
ايراني مهر حميد 6571
ايراني نژاد مجيد 1273190416
ايزددوست بهناز 7811
بابامرادرستم فرهاد 9
بازيار عبدالرحيم 2020780909
بحريني مقدم سجاد 22281789
برزگر معين 720727065
بنائي زهرا 22101780
به نژاد محبوبه 2710298902
بيات رضا 3861134731
بيرامي گونلوئي