اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشـته‌محل‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395

1395/05/17

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 و اطلاعيه‌هاي مورخ 1395/3/18، 1395/3/19 و 95/5/10 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، به اطلاع داوطلباني كه قبلاً در مهلت تعيين شده، در آزمون مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند ‌(اعم از متقاضیان رشته­هاي با آزمون و رشته‌هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي) مي‌رساند كه درصورت تمايل مي‌توانند پس از مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنما، اطلاعيه‌هاي مذكور (قابل دسترسي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان) و اين اطلاعيه، در بازه زماني 1395/5/19 لغايت 1395/5/21 نسبت به ويرايش كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

الف - كد رشته‌محل‌هاي جديد:
 
114 – فوريت‌هاي پزشكي (با آزمون)
دوره
تحصيلي
كد رشته
محل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت و نيمسال پذيرش
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
5184
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
-
15
-
مرد
نيمه‌متمركز – شرايط و ضوابط در دفترچه راهنما درج شده است.
روزانه
5185
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن)
-
15
-
مرد
نيمه‌متمركز – شرايط و ضوابط در دفترچه راهنما درج شده است.
روزانه
5186
دانشگاه علوم پزشكي قزوين
-
15
-
مرد
نيمه‌متمركز – شرايط و ضوابط در دفترچه راهنما درج شده است.
204 – مهندسي تكنولوژي برق گرايش شبكه‌هاي انتقال و توزيع (با آزمون)
روزانه
5187
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
20
-
-
مرد
 
روزانه
5188
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
-
20
-
مرد
 
نوبت دوم
5189
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
20
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5190
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
-
20
-
مرد
 
208 – مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي (با آزمون)
غير انتفاعي
5191
مؤسسه غير انتفاعي صبا - اروميه
80
-
زن
مرد
 
210 – مهندسي تكنولوژي نرم‌افزار كامپيوتر (با آزمون)
روزانه
5192
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران بم
20
-
-
مرد
 
روزانه
5193
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران بم
-
20
-
مرد
 
نوبت دوم
5194
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران بم
20
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5195
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران بم
-
20
-
مرد
 
غير انتفاعي
5196
مؤسسه غير انتفاعي صبا - اروميه
80
-
زن
مرد
 
غير انتفاعي
5197
مؤسسه غير انتفاعي فناوري آبيدر - سنندج
80
-
زن
مرد
 
مجازي غير انتفاعي
5198
مؤسسه غير انتفاعي مجازي فاران مهر دانش - تهران
120
-
زن
مرد
 
214 – علمي – كاربردي معماري (با آزمون)
غير انتفاعي
5199
مؤسسه غير انتفاعي صبا - اروميه
80
-
زن
مرد
 
غير انتفاعي
5200
مؤسسه غير انتفاعي فرزانگان - اصفهان
80
-
زن
مرد
 
215 – مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي (با آزمون)
غير انتفاعي
5201
دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر(محل تحصيل واحد يزد)
80
-
زن
مرد
 
215 – مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو (با آزمون)
روزانه
5202
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو كرمانشاه
20
-
-
مرد
 
روزانه
5203
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو كرمانشاه
-
20
-
مرد
 
نوبت دوم
5204
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو كرمانشاه
20
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5205
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو كرمانشاه
-
20
-
مرد
 
غير انتفاعي
5206
دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر(محل تحصيل واحد يزد)
80
-
زن
مرد
 
302 – مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي)
غير انتفاعي
5207
مؤسسه غير انتفاعي صبا - اروميه
80
-
زن
مرد
 
307 – مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي)
غير انتفاعي
5208
مؤسسه غير انتفاعي صبا - اروميه
80
-
زن
مرد
 
311 – مهندسي علوم و صنايع غذايي (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي)
غير انتفاعي
5209
مؤسسه غير انتفاعي صبا - اروميه
80
-
زن
مرد
 
314 – مهندسي منابع طبيعي – مرتع و آبخيزداري (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي)
روزانه
5210
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل(محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين‌شهر)
12
-
زن
مرد
 
505 – آموزش زبان و ادبيات فارسي (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي)
مجازي غير انتفاعي
5211
مؤسسه غير انتفاعي مجازي فاران مهر دانش - تهران
120
-
زن
مرد
 
514 – علمي – كاربردي حسابداري (با آزمون)
غير انتفاعي
5212
مؤسسه غير انتفاعي علوم توسعه پايدار آريا – ايوانكي
80
-
زن
مرد
 
605 – علمي – كاربردي ارتباط تصويري (با آزمون)
روزانه
5213
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو يزد – امام علي (ع)
20
-
-
مرد
 
روزانه
5214
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو يزد – امام علي (ع)
-
20
-
مرد
 
نوبت دوم
5215
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو يزد – امام علي (ع)
20
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5216
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره دو يزد – امام علي (ع)
-
20
-
مرد
 
701 – علوم آزمايشگاهي دامپزشكي (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي)
روزانه
5217
دانشگاه اردكان
30
-
زن
مرد
 
نوبت دوم
5218
دانشگاه اردكان
10
-
زن
مرد
 
­­­
 
ب- ميزان شهريه‌هاي تحصيلي ثابت و متغير دوره‌هاي تحصيلي مختلف گروه آموزشي پزشكي :
 
            1 – شهريه تحصيلي دوره‌هاي شبانه *
رشته‌هاي تحصيلي
شهريه ثابت يك نيمسال (به ريال)
شهريه يك واحد تئوري (به ريال)
شهريه يك واحد عملي (به ريال)
كليه رشته‌هاي تحصيلي
10.50.000
430.000
862.000
            * دانشگاه‌هاي مجري دوره‌هاي شبانه مي‌توانند مبالغ را تا 20‌درصد با مجوز هيأت رئيسه دانشگاه افزايش دهند.
            2 – شهريه تحصيلي پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت‌هاي مازاد *
رشته‌هاي تحصيلي
شهريه ثابت يك نيمسال (به ريال)
شهريه يك واحد تئوري (به ريال)
شهريه يك واحد عملي (به ريال)
كليه رشته‌هاي تحصيلي
13.400.000
574.000
1.149.000
                        * دانشگاه‌هاي مجري دوره‌هاي پرديس خودگردان و ظرفيت هاي مازاد مي‌توانند مبالغ را تا 20‌درصد با مجوز هيأت رئيسه دانشگاه افزايش دهند.
            3 – شهريه تحصيلي اتباع غير ايراني *
رشته‌هاي تحصيلي
شهريه ثابت يك نيمسال (به ريال)
شهريه يك واحد تئوري (به ريال)
شهريه يك واحد عملي (به ريال)
كليه رشته‌هاي تحصيلي
13.400.000
574.000
1.149.000
                        * شهريه تحصيلي اتباع غير ايراني، برابر شهريه پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت مازاد است. شهريه تحصيلي اين دانشجويان (اتباع غير ايراني) مي‌تواند توسط هيأت رئيسه دانشگاه، 50‌درصد افزايش يا كاهش يابد.
 
ج- شرايط و ضوابط و نشاني برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي:
1 -  مؤسسه غير انتفاعي دانشوران - تبريز؛    نشاني اين مؤسسه تبريز ، خيابان آزادي ، خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، روبروي پمپ گاز (جنب مدرسه استقلال)، پلاك 314/3 ، كد پستي 5178869341 و شماره تلفن‌هاي مؤسسه 34481552 ، 34481553 و 34481554 (كد 041) مي‌باشد.
2 - مؤسسه غير انتفاعي رسالت - كرمان؛   اين مؤسسه داراي تسهيلاتي از قبيل اعطاي وام دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، بيمه دانشجويي و امكانات رفاهي شامل خوابگاه (به صورت خودگردان و تحت نظارت مؤسسه) و سلف‌سرويس مي‌باشد. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به پايگاه اينترنتي اين مؤسسه به نشاني www.resalatkerman.ir مراجعه نمايند.   نشاني: كرمان، انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عباد  ،  تلفن 33210007 – 33232881  ،  نمابر 33227767 (كد 034)
3 - مؤسسه غير انتفاعي سيماي دانش – رشت؛    نشاني جديد اين مؤسسه رشت ، خيابان سعدي ، كوچه آفاق مي‌باشد.
4 - مؤسسه غير انتفاعي صدرالمتألهين – تهران؛    نشاني جديد اين مؤسسه تهران ، فلكه اول شهران ، خيابان آبشناسان ، بلوار كوهسار ، كوچه طبيعت ، صندوق پستي 314 – 14875 و شماره تلفن مؤسسه 66 – 44351864 (كد 021) مي‌باشد.
 
5 - مؤسسه غير انتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا – ايوانكي؛  1- تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز از رتبه اول تا سوم در هر نيمسال.   2 – امكان استفاده از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.  3 – به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مقام‌هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت.   4 – كلاس‌هاي درسي در روزهاي آخر هفته برگزار خواهد شد.  5 – شركت‌كنندگان در مسابقات دانشجويي ACI  از مزاياي مسابقات دانشجويي مؤسسه بين‌المللي بتن ACI و مركز تحقيقات بتن برخوردار خواهند شد.  6 – امكان حضور دانشجويان در كلاس‌هاي رايگان كانال ارتباط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و عمراني كشور.  7 – بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان.    8- استفاده از آزمايشگاه مجهز به تجهيزات روز و كارگاه‌هاي فني تخصصي.  9- مزاياي اعزام به خارج از كشور.   10- اين مؤسسه با مؤسسه بين‌المللي بتن آمريكا (ACI) ، دانشگاه‌هاي آريزونا، فنلاند، هلند و استراليا همكاري نزديك دارد.  11- برنامه‌ريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغال و معرفي به شركت‌هاي مشاور و پيمانكار – تعليم مهارت‌هاي كاربردي جهت ورود به اشتغال.   نشاني: قزوين، خيابان نوروزيان، حكمت 20، پلاك 91     
 
6 - مؤسسه غير انتفاعي كار؛   - براساس تصميم متخذه از سوي هيأت امناء اين مؤسسه، دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به شرط ارائه معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط، از 50‌ درصد تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود.   

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور