مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1396 و بيست و دومين دوره المپياد علمي دانشجويي کشور

1395/09/30

 

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون:

مداركي كه داوطلب براي ثبت‌نام و شركت در آزمون به آن نيازمند است به شرح ذيل مي‌باشد:

1- فايل عكس اسكن شده: داوطلب ‌بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.

1-1- عکس 4×3  يا 4×6  که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).

2-1- عکس اسکن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

3-1- اندازه عکس اسکن شده بايد حداکثر 400×300  پيكسل و حداقل 300×200  باشد.

4-1- تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

5-1- حجم فايل ذخيره شده عکس نبايد از 70 کيلو بايت بيشتر باشد.

6-1- حاشيه‌هاي زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده باشد.

7-1- حتي‌الامکان عکس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره 1: اسكن عكس از روي كارت‌هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و ... ) قابل قبول نمي‌باشد و داوطلبان لازم است بمنظور اسكن عكس، از اصل عكس مطابق توضيحات فوق استفاده نمايند.

تبصره 2: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3: در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

تذكر خيلي مهم: با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون‌هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه خود و يا فرد وارد كننده اطلاعات در سيستم دقت لازم را ندارند، رخ داده است تأكيد مي‌گردد چنانچه ثبت‌نام شما توسط فرد ديگري انجام مي‌شود، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است در صورت ارسال عكس اشتباه، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

2-‌ سريال ثبت‌نام: اين شماره سريال، شامل يك كد 12 رقمي با عنوان «سريال ثبت‌نام» مي‌باشد و منحصراً از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش و با استفاده از كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، قابل خريداري است.

3-‌ سريال علاقمندي: اين شماره سريال‌ شامل يك كد 10 رقمي با عنوان «سريال علاقمندي» مي‌باشد و منحصراً از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش و با استفاده از كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، قابل خريداري است.

4- داوطلبان توجه داشته باشند اطلاعات سريال‌هاي ثبت‌نام و علاقمندي، شماره پرونده و شماره پيگيري 16 رقمي خود را حتماً تا اتمام كليه مراحل آزمون و حداقل بمدت يكسال نزد خود حفظ و نگهداري نمايند و از قراردادن اطلاعات آن در اختيار ساير افراد جداً خودداري نمايند. بديهي است در غير اين صورت تبعات آن متوجه داوطلب خواهد بود.

تذكر مهم: كليه داوطلباني متقاضي شركت در رشته امتحاني اول و دوم و همچنين اعلام علاقمندي نيز مي‌باشند ‌بايد سه شماره سريال اعتباري تهيه كرده باشند (يك «سريال ثبت‌نام» براي رشته امتحاني اول، يك «سريال ثبت‌نام» براي رشته امتحاني دوم و «سريال علاقمندي» براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي).

5- آن دسته از داوطلباني كه نابينا يا كم‌بينا، ناشنوا يا كم‌شنوا و يا معلول جسمي حركتي مي‌باشند لازم است فرم مخصوص وضعيت خود را از سرپرست مركز پذيرش و هماهنگي (براي داوطلبان ساكن تهران) يا معاونت توانبخشي بهزيستي استان ذيربط دريافت‌ و ضمن نگهداري تصوير آن نزد خود، اصل آن را حداكثر تا تاريخ 15/10/95 به نشاني تهران: صندوق پستي: 1365-15875 سازمان سنجش آموزش كشور ارسال و در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي برحسب مورد بند مربوط را علامتگذاري نمايند.

6- اصل فرم تكميل شده معدل براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي كه حداكثر تا تاريخ 31/6/1396 فارغ‌التحصيل خواهند شد. اين دسته از داوطلبان بايد پس از تاريخ 30/11/95 فرم مخصوص مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنما را تكميل و فرم تكميل شده را به تأييد مؤسسه آموزش‌ عالي محل فارغ‌التحصيلي برسانند.

تبصره 1: آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 30/11/95 و يا 31/6/96 در دوره كارشناسي فارغ‌التحصيل مي‌شوند، در هنگام ثبت‌نام مي‌بايست ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده خود تا تاريخ 31/6/95 را در فرم تقاضانامه وارد نمايند، ولي در مرحله توزيع اينترنتي كارت شركت در آزمون، لازم است نسبت به تصحيح و يا درج معدل فارغ‌التحصيلي (براي فارغ‌التحصيلان 30/11/95) و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده (براي فارغ‌التحصيلان تا تاريخ 31/6/96) خود تا تاريخ 30/11/1395  اقدام نمايند.

تبصره 2: آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا 30/11/95 و يا 31/6/96 در دوره كارشناسي فارغ‌التحصيل مي‌شوند، در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون، مي‌توانند نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغ‌التحصيلي (براي فارغ‌التحصيلان 30/11/95) و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده (براي فارغ‌التحصيلان تا تاريخ 31/6/96) خود تا تاريخ 30/11/1395  اقدام نمايند.

تبصره 3: فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي نياز به تكميل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد كه منحصراً معدل اكتسابي را براساس معدل مندرج در گواهينامه فارغ‌التحصيلي بر مبناي 0 تا 20 و يا 0 تا 4 و حداكثر تا 2 رقم اعشار درج نمايند.

ه‍ ) تذكرات‌ مهم:

1- مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2- مسئوليت‌ صحت‌ كليه‌ مندرجات‌ تكميل‌ شده‌ (مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه) به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود.

3- در مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه‌ هيچ ‌نوع‌ تغييري‌ بعداً نمي‌توان‌ داد، بنابر اين‌ داوطلب‌ بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيرد.

4- داوطلباني كه متقاضي شركت در 2 كدرشته امتحاني (كدرشته اصلي و شناور) مي‌باشند، مي‌بايست در يك نوبت ثبت‌نام و نسبت به تكميل تقاضانامه اقدام نمايند و در پايان ثبت‌نام يك شماره پرونده 7 رقمي و يك شماره پيگيري 16 رقمي دريافت خواهند نمود.

5- هر موقع‌ مشخص‌ شود كه‌ داوطلب‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ يا واجد يكي‌ از شرايط و ضوابط مندرج‌ در اين‌ دفترچه‌ نمي‌باشد، در هر مرحله‌اي‌ از آزمون‌ (ثبت‌نام‌، شركت‌ در آزمون‌، پذيرفته‌شدن‌، حين‌ تحصيل‌ در دانشگاه ‌و ....) محروم‌ خواهد شد.

6- داوطلبان در درج معدل خود نهايت دقت لازم را بعمل آورند. بديهي است در صورت مغايرت معدل اعلام شده با معدل واقعي داوطلب، و در صورت نداشتن حدنصاب نمره قبولي با معدل واقعي، مطابق ضوابط قبولي اين دسته از داوطلبان «كان‌لم‌يكن» خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور