اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز مقطع مهندسی فناوری – کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی سال 1393

1393/08/06
نام خانوادگي نام شماره شناسنامه كد قبولي
اب يار احسان 9335 4428
ابدال چگني اكبر 1755 5072
ابراهيم تبار بورا ميثم 41 1001
ابراهيمي حميدرضا 8540 4636
ابوطالبي مرتضي 19385 1567
ابوفاضلي محمدرضا 12165573 6178
ابهري شاهين 4061 1566
ابيار رقيه 43838 6738
اتشگاهي محمد 17777 2022
اتوت امين 1490297855 1566
اثباتي لواساني حسن 13893440 1093
اجورلو مجتبي 5512 4083
احمدوند پروين 1 6219
احمدي ارش 4900157732 1125
احمدي محمد 12507 1764
احمدي محمود 2749 4636
احمدي سنگاني محمد 24 5066
احمدي نيك جواد 43 5098
اخ الصنايع مريم 14298 5098
اخوان گلابي حسين 55898 4637
اداوي خيرالله 2967 1125
اذربايجاني محسن 4310277391 4920
ارجمندزاده عبدالحسن 219 4636
اروين مسعود 1787 4636
ازادپور صالحي داريوش 11815711 6731
ازادي كزج رسول 31094 1092
ازادي مهرگاني احمد رضا 50531 5098
اسدپور مظفر 5989 5066
اسدي حامد 43887 1567
اسدي كرد بهزاد 1212 5098
اسكندري كامبيز 21 4428
اسكندري محمد 20632 1567
اسكندري زاده علي 1604 4428
اسلاملو مصطفي 2006 4083
اسلامي حسن 30 4636
اسلامي سجاد 449 1567
اسماعيلي علي 316 5098
اسوق اعظم 804 5072
اشتري مجتبي 10528 5072
اشرفي سپهر 10404562 6731
اصلاني مجيد 1659 4636
اعتصامي اقدم هومن 3956 1448
اعمالي مهدي 516 6178
افتخاري سيد محمد 4890072829 6219
افشار محمد رضا 4602 5098
افشان زاده حمزه 3957 5066
اقابابايي محسن 341 5098
اقاجان زاده گودرزي رجبعلي 136 5072
اقازاده اورنج محسن 942 1566
اقايي امير 4372 1001
اكبرزادگان غلامرضا 1072 4636
اكبرزاده علي 10379 1567
اكبرزاده مهدي 741 4083
اكبري سحر 3558 4083
اكبري رحمن محمد 5680009307 1125
اكبري مورودي ميثم 14261 4892
القاني علي 5560111538 1093
امامي چنيلو عليرضا 6619 6178
اميدوار رحمان 5506 1125
اميدي نقلبري فرزانه 29447 6731
اميري هزاوه امين 520482646 6731
اميني محمدحسين 12800 4920
اميني مرتضي 23165 5098
اميني بيات مهدي 3449 4636
انتظاريان علي 670386308 1566
انصاري منصور 4930 4636
انصاري پيري مهدي 39356 1093
انوري حسين 16845 1448
اوجاقلو مصطفي 14067854 1448
اورنگ پرهام 9442 6738
اويسي مجيد 461 4083
اهنگري حميدرضا 4281 2022
اهنگريان سمانه 4462 4920
ايلخاني رضا 4133 5098
ايماني شمس اباد سينا 25760 1125
بابايي علي 363 4637
بابايي محمد 23049 4636
باجلان فاطمه 5556 4083
باغاني عليرضا 2316 4637
باغبان حسين 7671 4636
باغدار طوس نژاد محمدجواد 763 4637
باقرنژاد اباذر 1024 4083
باقري محمد رضا 1017 4636
بالار حسين 14330555 1125
باي حميد رضا 6 5066
بحيرايي علي رضا 6626 5066
بختيار ارمين 19012 1566
بختياري امير 872 4083
بختياري هفت لنگي ولي اله 1163 4083
بذرافشان مسعود 4870021048 1567
برات زاده سعيد 10691669 1093
برجاس پدرام 33976 4083
برزگر حسين 12235172 1001
برزگر دانيال 18036 2022
بريري يوسف 5557 2022
بلوكي الهه 4900159492 6219
بنفشه مهدي 50979 5072
بوربور جواد 3336 1001
بوژمهراني سلمان 2352 4637
بهرامي سارا 14066 4083
بهرامي سيد حميد رضا 5801 4636
بهرامي محمد 2026 1001
بهرامي راد ميثم 5560021512 1125
بهوندي مسلم 1091 6731
بي ازار امير 1561 1566
بي كس گردالود قادر 4 4428
بيات ميثم 9402 6219
بياتي علي 110 4083
بيرامي ناصر 310245303 1092
بيرانوند يداله 283 5066
بيغمي علي 1360 5072
پاپي محسن 10746900 4892
پارسافر بهروز 239 4083
پاشازاده بهروز 324 1125
پاشازاده عباس 5890 4083
پاشايي داود 2693 6219
پاليزگير ميثم 4890007598 2338
پايكاري نجمه 20925 4083
پرتوي مالفجاني سيامك 55 2022
پرويزي داود 877 4428
پرهيزكار حاجي ابادي حسين 490 4083
پري زاد سيدحامد 176 1092
پوراقاجاني كوهي احمدي 53 5066
پورخليل اناري محسن 4710182000 1764
پوررضايي زهره 2790 6219
پورسيفي اميررضا 1298 1125
پورعطايي مرتضي 1708 5098
پورعظيم علي اكبر 245 4636
پورمحمدي فاطمه 935 5098
پوريوسف نوبر ترانه 15775879 6731
پهلواني رضا 22159 4637
پيري رسول 1640211667 1567
پيمبري پراماني كورش 7182 1566
تاج ميري حسين 110325 1125
تباركي هادي 43 4636
تحملي رودسري محمد تقي 6161 1343
ترابي علي 41024 4428
ترابي زيارتگاهي اسماعيل 842 1567
ترابي ميرزايي محسن 14312 1001
تركمن مجتبي 1119 1001
تقدسي حامد 16269731 1448
تكلو فرزانه 3374 6219
توحيدي فرد رضا 1677 1567
توكلي محمود 20 5098
تيموري علي 2292 5098
جابري سيد مرداس 2 5066
جانمحمدي يوسف 2278 4636
جباري صومعه كبودين اكبر 10925171 1125
جبرييلي مسلم 3753 6738
جدي كلاتي عليرضا 1190 4637
جزء رمضاني اناهيتا 440412978 6738
جعفرخواه محمد 2086 4428
جعفري احمدرضا 455 4636
جعفري امير حسين 69 4083
جعفري شاد عزيز 8744 4636
جعفري ناصر ناصر 7419 4636
جلالي بازه حور حامد 920694608 4428
جلايي سارا 3784 6738
جليلي محمد 1790 5072
جمشيدپور معصومه 4053 6178
جمعه خالدي محمدرضا 1230014527 1343
جواد عالي بيگي جواد 8816 5072
جوان بختي مصطفي 3129 6178
جودكي سهراب 7448 4083
جهاني مجيد 28494 5072
جهاني هل اباد اميرحسين 17054575 6738
حاتمي نبي اله 28778 5072
حاتمي عراقي نگين 17401518 6731
حاتميان عليرضا 14393824 1125
حاج عبدالباقي حامد 12383694 4428
حاجي الياسي مسعود 40431 1764
حاجي بيگي محسن 3747 4636
حاجي رحماني اميد 216 1567
حاجي زاده پشتمساري مجيد 4900172081 1448
حاجي محمد علي عليرضا 6268 4428
حاجي نوروزي عليرضا 5 4428
حجازيان عليرضا 339 4920
حريري محسن 1292 4636
حريري مهرو 1664 4083
حسام زاده حجازي سيد محمد جواد 2579 4636
حسن خاني حميد 550075801 1001
حسن زاده مسعود 1083 5098
حسين زاده اكبر 37419 4892
حسين زاده خلخالي محمد 2083 4637
حسين زاده يزدي رجب علي 342 5066
حسيني احسان 15955321 1125
حسيني حسين 6962 4428
حسيني حميد 6297 4428
حسيني سيد امير 3439 1448
حسيني سيد عبدالعلي 15567 4083
حسيني سيد مسعود 34947 1566
حسيني سيده فاطمه 33 6219
حسيني ساجدي ياسر 859 1001
حسيني متيكلايي سيد قاسم 24 4892
حسيني مقدم سيد جعفر 154 4637
حقي يوسف 331 1343
حكيمي لفمجاني علي 440415012 1567
حكيمي مزرعه نو علي 2039 4428
حميدي ايمان 8849 1125
حيدري اميرمسعود 23442 6731
حيدري دكامين علي 165 1448
خالقي بايگي محمد 440 4637
خان دابي محمد علي 40203 6731
خانزاده داود 1888 4636
خانعلي سعيد 4 5098
خدابنده لو محمدمهدي 8673 1001
خداپرست يزدي سيدجواد 67412 4637
خدمتي ايرج 4729 4428
خرازان نهاوندي بهزاد 3693 1566
خرم پور سميه 1974 5098
خسرو بيگي برچلويي محمد 9542 5098
خسروشاهي سعيد 19927 1001
خسروي جمال 4256 1448
خسروي علي اصغر 857 1343
خسروي مهرداد 5734 1125
خسروي تازه قشلاق حسن 86402 4636
خلفي محمد 2 1567
خليلي صفا نويد 5751 1566
خمارباقي مجيد 10554920 1092
خورشيدسوار معصومه 310747279 6219
خورشيدوند بهزاد 3050 5066
خورشيدي سرقه فرشته 2072 5098
خوش پسند پيشخاني محمود 13397885 4428
خوشدل ازموده كار مهدي 929 1001
خوشدل نيك امال مجيد 14357666 1093
دادخدايي محمد 27151 5066
دادرس احسان 2020038641 4924
دادگو محمد 8145 1093
دارابي سيده ليلا 2799 5098
دانشي كهن سميه 11122 4083
دانشي كهني اكرم 4337 4083
داودي علي 5560135021 1567
داوري پيرودلو مجتبي 32312 1448
دربان خالصي علي 72145 4637
دكاميي مصطفي 35 4083
دلاوري مهدي 4077 4636
دلفاني حميد 8929 4428
دوست محمدي ابوذر 56 5098
دولتخواه دورابي سعيد 4990041321 1567
دهقان خواجه بلاغ مجيد 14877686 1567
دهنوي جعفر 3076 4637
دهيار محسن 1 5066
ذاكري سهيلا 27678 4083
ذوالفقاري سيدمحمدحسين 6097 5072
ذوالفقاري علي 13484 1567
ذوالفقاري مجتبي 1 5066
رادفر يوسف 51406 1001
راستي سنگري سيد حسين 15967050 5098
راغبيان عليرضا 60292 6178
رحماني پرويز 257 1001
رحماني فرد حميد رضا 1597 5098
رحماني منش مسلم 473 5072
رحيمي حسين 16 4428
رحيمي علي 249 4636
رحيمي ياسر 5370 4920
رحيمي پناه بنداني عبادالله 418 1125
رزاقي حامد 16732 1764
رزاقي غلامرضا 2687 4636
رسولي سهيل 26493 1566
رسولي تبار علي 49982 4637
رسولي كلايه احمد 7429 4083
رسولي كمال اباد عيسي 36 4636
رضا اصلاني رضا 5945 4892
رضاخاني ملكه 1110 6219
رضايي بالستان يعقوب 19273 4428
رضوانيان ابوالفضل 16481291 1764
رفويي فريماني مهدي 375 4637
رمضاني مهدي 6241 4636
رنجبرلاسيبي علي 3 4083
روزبهاني مريم 744 6178
روزبهاني هادي 11390 1001
رهبرزارع مرضيه 10114 4083
ريخته گرزاده علي اضغر 55006 4637
زارعي ايرج 965 5066
زارعي حسين 13221 1001
زارعي شانديز حسين 931 4637
زماني سجاد 40 1448
زنديه محمد 229 4636
زودي طاهر 2860246010 6731
ساجدي ميثم 11374 4636
ساراني غلامرضا 2623 5072
سازمند علي محمد 1680 4636
ساطاني محمد 449 5066
سالاري محسن 1681 4637
ساوري فرد ارش 482 4428
ستوده محمد مهدي 482 1566
سجادي سيد عبدالرحمن 1824 6178
سجودي زهرا 13423975 4083
سرتاجي مهدي 21 4892
سرخاني عباس 9425 1567
سرداري حسين 5560034851 1093
سرلك حشمت الله 27 4083
سعدالدين سهراب 4560130191 6738
سقايت سيدمحمدرضا 387 5072
سلطاني امين 10782 1764
سلطاني عليرضا 26852 5066
سلمانيان علي 3757 4636
سليماني عبدالحميد 682 5066
سليماني علي 3240198339 5066
سليمي احمد 256 4924
سماواتي سيد حسن 10458093 1093
سماواتي علي 773 4083
سميعي بهرنگ 55 5066
سياح حصاري رمضانعلي 2492 4637
سيادتي سيدمهدي 7314 4083
سياهوشي عباس 68 5066
سيد ميرزايي سيده اعظم السادات 83 6219
سيداميد قدسي زاده 13406353 1764
سيدي دربان مير عليرضا 5339 1093
سيف شاهين 5932 1567
سيفي قوشچي ميثم 12517 4083
شاكري روح الله 28061 5066
شالچيان رابع محمد رضا 3718 4637
شاهپرستان محمدجواد 403 4083
شاهسون محمد صادق 4268 6178
شباني مسلم 4631 4892
شجاعي اوغول بيگ فاطمه 83 4920
شجاعي كزج روح الله 1351 4428
شجاعي نيا مهدي 3607 4083
شريف مشهدي محمدامير 3102 4637
شريفي محسن 717 1567
شفيعي اصل محمد جواد 4310814492 4920
شفيعي زاده امين 310384664 2022
شكوري عطار حبيب 2667 4428
شمسي كيوان فرهاد 15027 5072
شمسيني غياثوند بهنام 4310380271 4920
شوشتري سيد كمال الدين 1551 4637
شهبازي سعيد 7275 6219
شهبازي مصطفي 4160182534 1764
شيدايي مجد سعيد 15502 1567
شيرافكن مبشر 14097 6178
صابر علي 3371 1448
صادقي امير 9805 2022
صادقي صبحاني اسماعيل 996 6219
صادقين عليرضا 755 5066
صالح سيد مصطفي 2700091701 1001
صالح خيل مجيد 5342 6219
صالحي احسان 3037 1001
صالحي امين 12312 5098
صالحي حسين 4086 4636
صالحي مجيد 2232 1567
صالحي زاده اعظم 3637 6219
صحراييان حامد 10750 1764
صداقتي محمد حسن 558 4636
صدربناب سيدحامد 8038 1093
صدقي اميرارسلان 9875 5098
صرامي فروشاني محمد جعفر 44 1001
صفري رضا 32435 6731
صفري زينب 1165 4920
صفري دولو عباس 480533873 1093
صفوي سيد امير حسين 2402 1343
صفوي پناه سعيد 11757061 5072
صيادي سيد حمزه 480138869 1567
صيفوري حميد 529 5098
ضيايي شارك مجيد 5656 1567
طاهران سيدعلي 4028 4636
طاهري پوريا 14112027 1764
طاهري حسين 29363 4083
طاهري روزبهاني وحيد 1465 5098
طاهري شايسته علي 111 4428
طباطبايي سيد محمد 1270270966 1001
طلوعي علي 3153 1093
طوسي محمد 21805 4428
ظهوريان وطن حميدرضا 56925 4637
ظهيرنيا ناصر 5629 1093
عابدي غلامرضا 285 4636
عابدي مصطفي 315 6219
عابديني حميد 59836 1093
عاقبتي محمدعلي 4 4637
عاملي اذري محسن 1927 4636
عبادي وحيد 15093 6219
عباسي اسماعيل 1730075835 1093
عباسي محمد رضا 231 6219
عباسي پرتو زهرا 174 4083
عبدالشاه محمدعلي 4249 4636
عبداللهي محمود 1076 4920
عبدالمحمدي محسن 537 4892
عبدلي حسين ابادي رضا 17699 1567
عبدلي حسين ابادي محمد 10631 6178
عبدي موسي 8039 1001
عدالت جو ندا 6696 6731
عراقي ايرج 32239 1093
عرب پور غلام عباس 3 1125
عرب حلوايي مهديه 968 6738
عروجلو محمد 12143847 1125
عزيزي سعيد 1511 4428
عساكره ميثاق 1890055956 1567
عسگري محمد 848 4636
عسگري مهدي 1285 6738
عسگري مهناز 16089 4920
عشرتي مسعود 2104 1343
عشوري سعيد 3311 5098
عصاري امير 643 1567
عطايي يار حسين 5077 4083
عظيم وند حسين 11757906 1125
عظيمي نژاد مقتدا 1736 4428
علوي سيد بهراد 29238 1566
علوي سيد حسين 780095812 2022
علي اكبري پيام 310748070 6738
علي زاده ميثم 44763 1093
علي مددي حميد رضا 13713655 1764
عليپور چالي بهروز 8 5098
عليپور شهسواري سعيده 5565 6219
عليزاده نيما 2580110674 6731
عليزاده اردبيلي قاسم 173 5072
عليمحمدي علي 25 4637
عليمحمدي كاظم 1030 4637
عيوضي محمدحسن 2832 1567
غفاري الهه 7066 5098
غفاري جعفر 32540 1001
غفاري زهره 1608 6219
غفاري عليرضا 9812 5098
غفاري مجيد 13532 1343
غلامرضايي علي 810 5066
غلامي بهنام 14119757 1093
غني ابادي مهدي 9053 1448
غني زاده يزدي محسن 3351 4636
فتحي نژاد مجيد 1698 2338
فتحيان اميد رضا 1162 4637
فخاري ياسر 3899 4892
فرامرزي تهمينه 82460 4083
فرامرزي صفرعلي 776 4636
فراميني مرتضي 1986 4636
فرحان قاسم 52913 5066
فرخي حاجي اباد علي 13311581 1001
فرزانه سياهكلي زهرا 23003 4920
فرشي پراء اصغري رضا 17757 1093
فرضي فرشته 4310817890 4908
فرقاني نيما 1120 2338
فرهاديار محمد حسن 2350 4636
فريادرس حميد 5267 5072
فريادرس سعيد 14 5072
فشي فاطمه 3355 6219
فلاح مرتضي 952 1764
فلاحت پيشه محمدرضا 3485 6219
فلاحي حسين 8563 1566
فلاحي غياث ابادي سعيد 14669773 1125
فيروزفلاح مهدي 612 4892
فيروزي سعيد 3290 4637
قاسم ايمان 36361 1001
قاسمي حسام 4940 1343
قاسمي عبدالمطلب 8079 1001
قاسمي علي 2175 4083
قاسمي محمدرضا 9081 4636
قاصري زهان سعيد 2741 4637
قانع مجيد 337 4920
قانع اسماعيل پور عليرضا 9140 4636
قدسي عليرضا 16 1125
قدوسي محمد 1188 4636
قديمي مريم 5034 6178
قرباني اميد 33578 4892
قرباني سعيد 6008 1567
قرباني محمد تقي 27398 4636
قرباني يوسف 10157 6731
قرني محمد ميثم 401 4636
قزوينه سيد نويد 113 6731
قلي پور قصبه حسين 5 6219
قلي زاده قراچه داغي عرفان 18946 1125
قموشي رامندي ابراهيم 13284487 1764
قهرماني حجت 2930036281 4083
قهرمانيان ايرج 1655 4636
قياسوند سعيد 637 1093
كاپله امير 1755 1567
كاوه نافچي داود 358 1125
كربلايي محمدي محمدحسن 6179 5072
كرم بيگي ندا 313193347 4083
كريم ابادي بهمن 72 5066
كريم دوست عباس 275 4428
كريم زاده محمدصادق 4310813011 4908
كريمي مصطفي 56493 1001
كريمي كنگرلويي مجيد 22 5072
كشاورزكردمحله وحيد 22962 4892
كشت دار مرضيه 7 6219
كشگر مهدي 15418 4428
كفاش هدشي حسين 2972 1764
كميجاني احمد 3847 5072
كنكاش فرهنگ 2920224328 6731
كوثري احمد علي 348 4636
كورش قوي داود 877 1448
كوزه گري سيدجواد 21161 1001
كوه كن مهدي 462 4636
كيا نژاد سيد تقي 108 1567
كيقبادي اذر بابك 1727 4636
گداخته محمد رضا 539 4637
گرايلي احمد 297 4637
گرجي مهدي 2584 2022
گلستاني مسعود 36893 6731
گندمي صفر 2201 4637
گياشي عليرضا 33770 6178
لك سعيد 15445070 4428
مالمير حسن 12735 4083
مبارك ابادي حسين 3017 4920
مبكي ابوالقاسم 271 4636
مجيدي حسين 10853 6219
محسني مجيد 95402 4892
محمد رستمي 4310777910 4920
محمد حسيني علي 149 4920
محمد شاهي محمد حسين 4059 4636
محمدخاني حاجيه 79974 4920
محمدرضايي مهدي 190 5098
محمدزاده محمدامين 5412 2022
محمدقاسم ايمان 16410408 6738
محمدي جمشيد 278 4636
محمدي زهرا 285 4083
محمدي سعيد 111 1567
محمدي علي 14214016 6731
محمدي غلامرضا 212 5066
محمدي مصطفي 622 4636
محمدي تبار مرتضي 3950260870 1764
محمدي فيروز فاطمه 310568528 6219
محمدياني علي اصغر 1242 4636
محمودي سيد رضا 10671 1001
محمودي سيد محمود 40189 1001
محمودي مجيد 43 4924
مختار امين 9687 2022
مختاري جواد 10015681 4892
مداح بابك 12990248 4892
مداح زاده محمد جواد 26547 4083
مرادي كلخوران حسين 14915618 1093
مربي نيا قاسم 1014 6219
مرندي حميدرضا 6604 4920
مروي سماورچي علي 12441 4637
مژدهي حامد 5361 4428
مستغني فريماني محمد 499 4637
مسعودي يعقوب 595 6219
مشمول اتباتان حميد 9 1764
مظفري زاد امير 2538 1566
مظلوم جهرمي حميد رضا 6345 1764
مظلومي احد 26 5066
معصومي كيا محسن 15368 6219
معظمي گودرزي سجاد 32 5066
مفيدي اميد 14536471 1125
مقدس نوده مارال 39639 5098
مقدسي حامد 7606 4636
ملامحمدي سميرا 310148898 6219
ملكي احمد 4310395538 4428
ملكي زاد رضا 11 5066
منزوي تلگرد سعيد 1217 4637
منصور فلاح حسين 2148 4083
منصوري حميد 4548 1448
منصوري فرد محمد 515 1567
موحدي عبدالقدوس 4072 4637
موذن سيده صفيه 4310528406 4920
موسوي اكبر 8766 5098
موسوي سيد اسماعيل 53 5072
موسوي طيبي سيد جواد 501 1093
موسوي منش سيدتقي 126 5072
مولايي نعمت الله 893 4636
مهدي حسين 4470 4892
مهدي زاده محمود 1628 1093
مهرداد باجلان 10212 4920
مير سعيد قاضي اختر السادات 2681 6219
ميراسماعيلي سيدعلي اكبر 1569 4636
ميرحسيني سيد عباس 2037 5072
ميرزايي يزدي جليل 20530 4637
ميرقادري سيد عظيم 1307 6219
ميري سيدعلي 26392 4636
مينايي فر اميد 806 1125
مينايي مهر حميد رضا 11475935 1764
نادر علي جواد 376 5066
نادعلي حميد 1691 1566
ناصرخاني امير 10216375 1764
ناظمي هرندي مهدي 17840 1764
نامدار طومار 380 1093
نبوي نژاد سيد امير حسين 1230 1448
نجفي جمال 4000162861 1093
نجفي غلامرضا 1548 4636
نجفي مرتضي 15396886 4428
نجفيان ودود 92 5098
ندافي سيدابراهيم 34382 4637
ندري فرشاد 4700 5066
نصيري كالار رسول 1630151742 1448
نصيري وطن مينا 33452 5098
نظارت حسن 623 1001
نقيي شايان 9905 4428
نگهبان ابراهيم 28 4083
نوازنده گرجي ياسر 47 6738
نورايي نژاد عمادالدين 14483 2022
نوروزي خدابخش 1 4083
نوروزي رضا 2790132585 1125
نوروزي عليرضا 47 1448
نوروزي ارمكي محسن 44677 4428
نوروزي چگيني سجاد 552 5066
نوروزي سيرداني محمد رضا 5653 6178
نوري مرتضي 6815 1448
نيتي فرد مهدي 34 2022
نيك مهدي 2169 4637
نيك چهره سارا 11046 4920
نيك كام قادر 16 1093
نيكومنظر محمد 2504 4636
وزيري مهران 4541 1125
وزيري نويد 6302 6738
وظيفه نوشفق سجاد 63697 1093
وفايي نيكو صادق 3920207157 6178
وهابي جولادي نرجس خاتون 2255 6219
هاشمي بهنام 550100520 1001
هاشمي سيدمهدي 23285 4636
هاشمي پور هاشمي پور 3380460648 1567
هداوند ميرزايي احمد 10 5098
هلالي حميد 14220 1567
همت زاده مرتضي 1892 6178
همتي فرزاد 22371 1001
همزه سهيلا 7703 4083
هنرور نوجه ده بهروز 29961 1448
هوشيار جهان ابراهيم 11 5066
هوشيار مويد مجيد 2234 1567
يارمحمدتوسكي مهدي 18567 1001
ياري بيگي درويشوند فتح الله 348 4920
ياوري اسماعيل 1867 1343
ياوري محمد حسين 4761 5098
يزداني فر صفر 9958 4636
يزدي شوره دلي محمد 54424 1764
يزدي كاهاني سپيده 9029 6731
يعقوبي حسام 480138109 6738
يعقوبي ليلا 8237 5098
يوسف اقدم جواد 1063 4636
يوسف صادقي يوسف 1187 5072
يوسفي سميه 3761 5098
يوسفي كجاني اكبر 310082390 6219
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور