اطــلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج نهایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و مرکز آمار ايران در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1398

1399/06/19

پیرو اطلاعیه های منتشر شده در تاریخ های 98/10/15، 98/11/26، 17/1/99، 10/4/99، 15/4/99 ، 5/5/99 ، 6/5/99 و 4/6/1399 به اطلاع آن دسته از متقاضیانی که در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده اند، می رساند که نتایج نهایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و مرکز آمار ايران در سایت سازمان سنجش آموزش کشور از امروز چهارشنبه مورخ 99/06/19 به نشانی:  www.Sanjesh.org  قرار خواهدگرفت. لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، برای اقدامات بعدی برای دستگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها از امروز چهارشنبه مورخ 99/06/19 به آدرس اینترنتی دستگاه مذکور به نشانی www.mporg.ir  و برای دستگاه مرکز آمار ايران از روز یکشنبه مورخ 99/06/23 به نشاني www.amar.org.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور