دسترسی به اطلاعیه و پیوندهای ثبت نام های سازمان سنجش آموزش کشور

1395/02/01
عنوان گروه آزمون - ثبت نام
سال
تاريخ ثبت نام
زمان برگزاري
1395
19/11/94 الي 28/11/94
24 و 95/4/25
1395
16 تا 94/9/22
16 و 95/2/17
1395
95/3/11 الی 95/3/18
95/5/22
1395
95/2/22 الی 95/2/29
95/5/22
 
 
 
 
آزمون كارداني فني و كارداني حرفه اي بهمن ماه دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1394
متعاقبا اعلام خواهد شد
پذيرش با سوابق تحصيلي
آزمون مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته بهمن ماه دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1394
متعاقبا اعلام خواهد شد
پذيرش با سوابق تحصيلي
1395
 
 
1395
 متعاقبا اعلام خواهد شد
 متعاقبا اعلام خواهد شد
كارشناسي ارشد فراگير( نوبت شانزدهم )
1395
94/09/09 لغايت 94/09/15
پنجشنبه مورخ 94/12/13 
 
 
 
 
 
 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور