دسترسی به اطلاعیه و پیوندهای ثبت نام های سازمان سنجش آموزش کشور

1395/07/14
جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان
 
عنوان گروه آزمون - ثبت نام
سال
تاريخ ثبت نام
زمان برگزاري
1396
1395/11/19 الي 1395/11/28
پنجشنبه 15 و جمعه 1396/04/16
1396
1395/10/01 لغایت 1395/10/07
پنجشنبه 7 و جمعه 1396/02/08
1396
96/3/07 الی 96/3/13
جمعه 1396/05/13
1396
96/2/24 الی 96/2/31
جمعه 1396/05/13
1396
1395/09/16 لغایت 1395/09/22 
جمعه 1395/12/06 
 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور