اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز

1396/07/20

 با عنايت به برگزاري سومين ازمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ 95/08/21 پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/20 و اطلاعيه‌هاي بعدي در تاريخ 3، 5، 13، 19، 24 و 95/11/27 و 1، 8، 18، 21 و 95/12/25 و 96/01/21، 96/03/31، 96/04/11، 3/5/1396، 96/05/25، 96/06/29 و 96/07/11 در رابطه با نتايج شغل محل‌هاي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نتيجه شغل محل‌ها (بجز 7 خوشه شغلي) دانشگاههاي علوم پزشكي اروميه، بوشهر، تربت جام، گيلان و ياسوج كه نتايج آنها نهايي و مورد تاييد قرار گرفته براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي‌گردد.

بديهي است ساير رشته شغل‌محلهاي باقيمانده كه فرايند بررسي مدارك يا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده‌ است، متعاقباً اعلام خواهد شد. 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور