اطلاعیه وزارت نيرو در باره نحوه محاسبه ضرايب دروس و نمره¬كل¬سازي در آزمون استخدامي شركت‌هاي وابسته (غيردولتي) در سال 1396

1395/12/22

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون شركت­هاي وابسته (غيردولتي) زيرمجموعه شركت‌هاي مادرتخصصي توانير و مهندسي آب و فاضلاب كشور در تاريخ 18/12/95 به اطلاع داوطلبان شركت كننده در اين آزمون مي‌رساند همانطوريكه در دفترچه راهنماي مذكور اعلام گرديده به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه سؤال عمومي و يك دفترچه سؤال اختصاصي داده خواهد شد كه روش نمره سازي، تعيين حدنصاب و ... مطابق شرايط ذيل خواهد بود:

1- نمره كل دروس عمومي و دروس اختصاصي بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد و ضرايب دروس براي هر درس سئوالات عمومي و اختصاصي ضريب يك (1) خواهد بود.

2- نمره كل اوليه داوطلبان براساس ميانگين وزني با ضريب يك (1) براي نمره كل عمومي، و ضريب دو (2) براي نمره كل اختصاصي محاسبه خواهد شد.

تبصره : اين نمره‌كل ملاك تعيين حدنصاب خواهد بود و داوطلبان فاقد حدنصاب لازم در هر كدشغل‌محل، در رديف معرفي شدگان براي انجام مراحل مصاحبه قرار نخواهند گرفت.

3- داوطلبان داراي حدنصاب به ميزان دو برابر ظرفيت در كد شغل محل با توجه به سهميه‌هاي مندرج در دفترچه براي انجام مراحل مصاحبه براساس نمره كل نهايي كه حاصل‌ضرب نمره كل اوليه در ضريب مربوط به سهميه‌هاي بومي و ساير موارد اعلامي مي‌باشد، معرفي خواهند شد.

تبصره: ضريب بومي و ساير ضرايب فقط در نمره كل نهايي موثر است و در تعيين حدنصاب اعمال نخواهد شد.

4- به داوطلبان معرفي شده به مصاحبه پس از انجام مصاحبه توسط دستگاه پذيرنده نمره‌اي اختصاص خواهد يافت كه اين نمره، 25 درصد از نمره كل نهايي براي پذيرش را تشكيل مي‌دهد و مابقي نمره (75 درصد) مربوط به نمره كل نهايي اعلام شده در بند 3 اين اطلاعيه مي باشد.

5- گزينش مربوط به پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان به مصاحبه براساس بالاترين نمره كل اعلام شده در بند 4 اين اطلاعيه و در هر يك از سهميه‌ها خواهد بود.

6- داوطلباني كه به هنگام ثبت‌نام، اطلاعات نادرست و جعلي (بخصوص در موارد مربوط به سهميه‌ها و ضوابط بومي) ارائه نموده و يا واقعيتي را كتمان نموده باشند و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زمان كه غيرواقعي بودن اطلاعات مشخص شود، قبولي آنها لغو شده و به لحاظ طولاني نمودن فرآيند استخدام، اقدام لازم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد آمد. لذا ضرورت دارد داوطلبان دقت لازم را در زمان ثبت نام براي درج و ارائه اطلاعات بعمل آورند.

7- ضريب مربوط به نمره كل نهايي داوطلبان ايثارگر 25 درصد براساس ضوابط اعلامي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت خواهد گرفت.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور