اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره اصلاحات سري دوم دفترچه راهنماي ثبت‌نام‌ و شركت در‌ دومين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1394

1394/10/30

 پيرو اطلاعيه هاي مورخ 20 و 94/10/24 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ متقاضيان‌ مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاحات جديد ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام صورت گرفته ضرورت دارد داوطلبان هنگام ثبت‌نام به اين نكات توجه نمايند. همچنين داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنايت به توضيحات ذيل در صورت علاقمندي مي‌توانند با مراجعه به قسمت ويرايش، نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود حداكثر تا پايان روز جمعه 94/11/2 اقدام نمايند.

1- ظرفيت پذيرش كد شغل محل 10219 (كارشناس برنامه‌ريزي 2) و 10221 (كارشناس تحليلگر سيستم 1) مربوط به مركز توسعه تجارت الكترونيكي به ترتيب به تعداد 3 و 7 نفر اصلاح مي‌گردد.

2- در شغل محل هاي سازمان هواشناسي مندرج در صفحه 26 دفترچه راهنماي ثبت نام، كدرشته‌هاي تحصيلي 32227 (فیزیک اتمسفر (فوق ليسانس))، 30966 (فیزیک حالت جامد (فوق ليسانس))،  32228 (فیزیک اتمی و مولکولی (فوق ليسانس))،  32229 (فیزیک نجومی (فوق ليسانس)) به عنوان كدرشته‌هاي تحصيلي مجاز براي انتخاب كدشغل محلهاي 10187 و 10188 (پيش‌بين هواشناسي) اضافه مي‌گردد.

3- كدرشته تحصيلي 31972 (مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم (فوق ليسانس، دكتري)) از رديف عناوين رشته‌هاي تحصيلي مجاز براي انتخاب شغل محل 10358 (مهندس برق) مربوط به وزارت امور خارجه حذف شده و ظرفيت پذيرش در اين شغل محل به 1 نفر كاهش مي‌يابد. 

4- كدشغل محل 10196 (مهندس برق) با پذيرش از كدرشته تحصيلي 31972 (مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم (فوق ليسانس، دكتري)) با ظرفيت يك نفر به عنوان شغل محل جديد براي وزارت امور خارجه اضافه مي‌گردد.

5- كد شغل محل 10318 (حسابدار) از فهرست شغل‌محلهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي حذف مي‌گردد.

تذکر مهم : ضمناً شرایط اختصاصی هر دستگاه در ابتدای عنوان آن دستگاه در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ذکر گردیده است و رعایت آن شرایط از جمله "رعایت سن داوطلب در هر مقطع تحصیلی" از سوی داوطلب الزامي است. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد مذکور به عهده خود داوطلب می‌باشد و هر گونه اصلاحات و یا تغییر در شرایط ذکر شده صرفاً از طریق این سایت به اطلاع داوطلبان رسانده می شود.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور