اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاح دامنه پذيرش و ظرفيت برخي از كدرشته‌ محل‌هاي مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي در اطلاعيه تكميل ظرفيت مورخ 20/08/97 رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1397

1397/08/26

پيرو اطلاعيه مورخ 97/08/20 اين سازمان درخصوص اعلام كدرشته محل‌هاي جديد و يا تكميل ظرفيت در برخي از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1397 به اطلاع كليه متقاضيان مي‌رساند با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبني بر تفكيك رشته‌محلهاي مربوط به شهرستانهاي جوين، جغتاي و سبزوار، دامنه پذيرش رشته‌محلهاي مذكور به شرح جداول ذيل تغيير يافته است. لذا متقاضيان داراي شرايط مندرج در اطلاعيه مذكور، مي‌توانند تا پايان مهلت مقرر نسبت به انتخاب رشته و يا ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

دریافت فایل كدهاي اصلاحي جوين، جغتاي و سبزوار فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور