اعلام نفرات برتر ازمون سراسري سال 1396

1396/05/15

نفرات برتر هر يك از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1396 به شرح ذيل اعلام مي گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور