دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1392

1392/05/15
نسخه HTML
برای مشاهده دفترچه راهنمای انتخاب رشته کليک کنيد

 

نسخه PDF

برای دريافت دفترچه گروه آزمایشي علوم رياضي و فنی کليک کنيد

برای دريافت دفترچه گروه آزمایشي علوم تجربي کليک کنيد

برای دريافت دفترچه گروه آزمایشي علوم انساني کليک کنيد

برای مشاهده اطلاعات رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر و زبان مي توانيد به هر يک از دفترچه هاي فوق الذکر مراجعه کنيد. فصل سوم مربوط به گروه آزمايشي هنر و فصل چهارم مربوط به گروه آزمايشي زبان مي باشد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور