اطلاعيـه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درباره اعلام برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه اختصاصي و ساير مراحل گزينش معرفي‌‌شدگان‌ چند برابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي داراي شرايط خاص پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 97 و همچنين اعلام زمان مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت عمومي از معرفي‌شدگان رشته‌ نيمه‌متمركز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان درآزمون‌ مذكور

1397/09/06

 پيرو اطلاعيه‌ مورخ 97/08/20، بدين‌‌وسيله‌ نظر متقاضيان مرحله تكميل ظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي داراي شرايط خاص پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين معرفي شدگان رشته‌ نيمه‌متمركز آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي كه در آزمون عملي رشته ذيربط شركت نموده اند، براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397 را ‌به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد: 

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌‌هاي‌ تحصيلي داراي شرايط خاص، افراد واجد شرايط در هر يك‌ از كدرشته‌هاي‌ شرايط خاص تا چند برابر ظرفيت‌ در هر كد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بين‌ كليه داوطلباني‌ كه‌ كدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب ‌نموده‌اند، مشخص و در روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 از طريق سايت اين سازمان اعلام خواهد شد.

ب) پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال 97 چنانچه در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يك ‌از رشته‌‌هاي‌ فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت قرار بگيرند، در صورتي كه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ و يا رشته‌‌هاي‌ اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ داراي شرايط خاص اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي جديد ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند، بديهي است  امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين دسته از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمركز قبلي ميسر نمي‌باشد. لذا داوطلبان گرامي لازم است در اين خصوص دقت و توجه لازم بعمل آورند.

ج) داوطلباني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل در مرحله تكميل ظرفيت اقدام نموده ولي در اين مرحله نسبت به معرفي آنان اقدام نگرديده، اين دسته از داوطلبان یا ضوابط مربوط به پذیرش در این رشته ها را دارا نمی باشند و یا در مقايسه با ساير معرفي شدگان فاقد حداقل نمره علمي لازم براي معرفي در اين مرحله هستند.

د) اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمركز و نيمه متمركز پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش علمي نهايي در دهه دوم دي ماه سال جاري از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

** انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهد بود. (معرفي شدگان دقت نمايند كه در هر يك از مراحل مورد نظر، شركت نمايند):

الف) نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت‌هاي عمومي گزينش :

توجه آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت و همچنين معرفي‌شدگان رشته نيمه‌متمركز كه در آزمون عملي رشته ذيربط شركت نموده‌اند، به رعايت دقيق موارد ذيل معطوف مي‌دارد: 

1- پس از تهيه نسخه پرينت فرم اطلاعات فردي (فرم شماره 1) مندرج در ذیل همین اطلاعیه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ اعلام اسامي در سايت، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (جدول شماره 2 - نشاني و شماره تلفن هسته‌ها) پيوست اطلاعيه ارسال و يا به صورت حضوري ارايه نمايند.

2- لازم است در تكميل فرم مشخصات دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هرگونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.  

3- تكميل نکردن فرم اطلاعات و يا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

تذکر مهم: معرفي‌شدگان دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصي براساس استان بومی، طبق بخش «نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش» حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان، جهت طي مراحل بررسي صلاحيت‌هاي عمومي گزينش به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشاني مندرج در جدول پيوست) با در دست فرم شماره (1) و ساير مدارك مربوط مراجعه نمايند.

4- حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجائي تلقي مي‌گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب) اقـدامات لازم براي انجام فرايند گزينش و مصاحبه اختصاصي:

مصاحبه جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري  براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي باشد. انجام مصاحبه تخصصي  صرفاً درمهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه  امكان پذيرمي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود. پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت و رشته هاي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1397، منحصراً براي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي صرفاً براساس شرايط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 «بخش پيوست‌ها» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397  و اطلاعيه  مورخ 97/08/20 سازمان سنجش آموزش كشورخواهد بود. 

1- جدول شماره (1) نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه اختصاصي از معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي نيمه متمركز و مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1397 در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران مي باشد كه داوطلبان ضرورت دارد براي شركت در مصاحبه تخصصي در زمان مقرر در مراكز مجري حضور يابند.

تذكر: معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد گردد متعاقبا از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان بومي داوطلب اعلام خواهد شد.

2- از معرفي‌شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در صفحه 2 و 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 و اطلاعيه هاي اصلاحي بعدي سازمان سنجش آموزش كشور (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه ي دوم (معدل سه پايه  اول، دوم و سوم)، بومي بودن در كد رشته محل انتخابي، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدين 75/07/01 به بعد») باشند در غير اينصورت انجام مصاحبه علمي –تخصصي، منتفي خواهد بود.

تبصره: حداقل معدل و حداكثر سن تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد. 

3- ويژگي هاي جسماني معرفي شدگان چندبرابر بايد توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تاييد قرارگيرد. در غير اين صورت انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

4- موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي و تاييد صلاحيت‌هاي عمومي به منزله قبولي فرد تلقي نمي‌گردد، بلكه كليه داوطلبان بايد واجد شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي و تاييد صلاحيت‌هاي عمومي بوده و همچنين در گزينش نهايي كه براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي گردد، داراي بالاترين نمره علمي نهايي در مقايسه با ساير داوطلبان نيز باشند. 

تبصره): داوطلبان معرفي شده در صورت عدم تمايل به تحصيل در كد رشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه‌هاي مزبور اقدام نمايند و يا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت ننمايند. 

5- تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه‌ها و بلعكس در بدو  ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود. 

6- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین، بيماري و غیره ... ممنوع می‌باشد. 

7- محل تحصيل پذيرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعي، توسط پرديس‌ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (1) صفحه 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 تعيين خواهد شد.  

تبصره 1 : در كلاس‌هايي كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته‌شدگان در سطح پرديس‌هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته¬شدگان هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت در غير اين صورت قبولي آنان "كان لم يكن" تلقي خواهد شد.

تبصره 2 : انتقال و جابجايي در بين پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي‌باشد.

8- در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره صرفاً گرايش فعاليتهاي پرورشي، اجرا خواهد شد و فارغ التحصيلان به عنوان مربي امور تربيتي بكارگيري خواهند شد.

9- پذيرفته شدگان متمركز آزمون سراسري سال 1397 در هر يك از كدرشته هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص كه به دستگاه هاي اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجايي كه متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي مرحله تكميل ظرفيت نبوده اند، بنابراين در صورت معرفي به آموزش و پرورش از مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي حذف خواهند شد.

10- جهت شركت در مصاحبه ، به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني، درصورت وجود، ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل درآن قيد شده است) و يك قطعه عكس 4 ×3  كه درسال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت‌نام در آزمون از طريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است) الزامي است.

11- زمان مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان: روز شنبه مورخ  17/ 9/ 1397 لغايت روز سه شنبه مورخ  27/ 9/1397  ( صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18) است. 

تذكر: زمان دقيق انجام مصاحبه معرفي‌شدگان توسط پرديس مجري مصاحبه تعيين خواهد شد و معرفي‌شدگان لازم است قبل از تاريخ  97/09/17 از طريق سايت اينترنتي و تلفن پرديس مجري مصاحبه و يا با مراجعه حضوري از روز و زمان دقيق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

12- براساس جدول تعرفه‌هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 96/09/19 به شماره ابلاغي 118015/ت 54754 هـ مورخ 96/09/25، هريك از داوطلبان معرفي شده براي هزينه انجام فرايند مصاحبه ، بارعايت موارد فوق، مبلغ 270.000 (دویست و هفتاد هزار) ريال به حسابي كه در زمان مصاحبه تخصصي اعلام مي‌گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تخصصي تحویل نمایند. 

توجه:  از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي به عمل نخواهد آمد بنابراين اين گونه داوطلبان از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي شود.

13- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام ، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعي ، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.

تذكرات خيلي مهم: 

1- داوطلبي كه در شهريورماه سال جاري براي رشته‌هاي متمركز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي معرفي شده ليكن به دليل نداشتن شرط" معدل، سن و معاينات پزشكي" مطابق مفاد شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 2و3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1397، از سوي آموزش و پرورش مورد تأييد قرار نگرفته‌اند. چنانچه در رديف معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز و يا تكميل ظرفيت، قرار گيرند از مراجعه براي انجام فرايند مصاحبه به دليل غير واجدشرايط بودن، خودداري نمايند. 

تبصره: چنانچه داوطلبي در اين مرحله به آموزش و پرورش معرفي شده باشد كه ويژگي جسماني داوطلب، نسبت به مراحل قبل آزمون تغيير كرده است موضوع مجددا توسط مركز مجري مصاحبه صرفاَ براي رشته¬هاي نيمه متمركز و يا تكميل ظرفيت (حسب معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش) مورد بررسي خواهد گرفت.

2- داوطلبي كه در شهريورماه سال جاري براي رشته‌هاي متمركز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي معرفي شده و صلاحيت عمومي و تخصصي آنان مورد تأييد آموزش وپرورش قرارگرفته است مي‌بايست نسبت به تكميل فرم پذيرش در مركز مجري مصاحبه و هسته گزينش استان اقدام نمايند. عدم مراجعه به هريك از مراكز مزبور (هسته گزينش و پرديس مجري مصاحبه)، به منزله انصراف از رشته‌هاي نيمه‌متمركز و يا تكميل ظرفيت، تلقي خواهد شد.

3- مسئوليت رعايت مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 به عهده داوطلبان ذكور مي باشد، چنانچه سازمان وظيفه عمومي به هر دليلي با معافيت تحصيلي آنان موافقت ننمايد، قبولي داوطلب لغو خواهد شد. بنابراين بمنظور صيانت از حقوق ساير داوطلبان آزمون، توصيه مي شود قبل از طي مراحل مصاحبه اختصاصي، از وضعيت نظام وظيفه عمومي خود مبني بر صدور معافيت تحصيلي اطمينان حاصل نمايند.

4- به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته هاي نيمه متمركز و با توجه به نياز مبرم آموزش و پرورش به اين رشته ها، چنانچه داوطلباني بصورت همزمان در رشته هاي متمركز، نيمه متمركز و يا تكميل ظرفيت پذيرفته نهايي شوند. ملزم به ثبت نام و تحصيل در رشته نيمه متمركز بوده و قبولي متمركز و تكميل ظرفيت آنان "كان لم يكن" تلقي خواهد شد. 

5- به موجب كارنامه نهايي كه از سوي سازمان سنجش براي رشته هاي متمركز شهريور ماه سال جاري صادر شده و در كارنامه نهايي داوطلبان براي برخي از كدرشته محل هاي انتخابي، كد (5) به مفهوم عدم تاييد صلاحيت هاي عمومي درج شده است، چنانچه اينگونه داوطلبان نسبت به گزينش خود درخواست رسيدگي مجدد نموده باشند و متعاقب آن در رشته-هاي مرحله تكميل ظرفيت شركت نمايند، در صورت اعلام قبولي همزمان براي دو رشته، ملاك براي تحصيل رشته هاي متمركز خواهد بود. بنابراين رشته تكميل ظرفيت آنان حذف خواهد شد.

نكته مهم براي داوطلبان معرفي‌شده رشته‌ نيمه متمركز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1397: 

معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397 در صورتي كه در آزمون عملي مورخ 97/09/01 و 97/09/02 شركت نموده‌اند، مي‌بايست طبق توضيحات مندرج در اين اطلاعيه و براساس برنامه زماني مربوط براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش به محل‌هاي تعيين شده مراجعه نمايند. بديهي است آن دسته از معرفي‌شدگاني كه در آزمون عملي شركت ننموده‌اند حتي در صورت تاييد مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش از سوي آموزش و پرورش نيز از گزينش نهايي حذف خواهند شد. 

در پايان داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را حداكثر تا تاريخ 97/09/20 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مطرح نموده و يا با  شماره‌ تلفن  42163 (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند.

 جدول شماره 1 - آدرس مراكز مصاحبه نيمه متمركز و تكميل ظرفيت97 فرمت PDF

جدول شماره 2- نشاني و شماره تلفن هسته ها ي گزينش تکمیل ظرفیت سراسری 97 فرمت PDF

  فرم مشخصات فردي داوطلبان آزمون سراسري 97 فرمت PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور