اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامي پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته ‌سال‌ 1397

1397/06/27

                                                                       

پيرو اطلاعيه مورخ 97/06/11، به اطلاع داوطلباني كه در زمان مقرر با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به انتخاب رشته اقدام نمودند، مي‌رساند هم اكنون نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته‌محلهاي اين دانشگاه از طريق پايگاه اطلا‌ع رساني اين سازمان قابل مشاهده مي‌باشد و پذيرفته‌شدگان براي اطلاع از تاريخ و نحوه ثبت‌نام لازم است به سامانه اطلاع‌رساني مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس:  sanjesh.iau.ac.ir مراجعه نمايند.

تذكرات مهم:

1-     داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفته‌اند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نمي‌باشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.


2-     چنانچه داوطلبان درخصوص اعلام نتايج اين دانشگاه سوالي داشته باشند لازم است موضوع را از طريق مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامي پيگيري نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور