هشدار به متقاضيان شرکت در آزمون هاي بين المللي

1397/12/15

 به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون هاي بين المللي نظير TOEFL ، GRE،IELTS و ... مي رساند با توجه به وجود تعدادي افراد و شركت هاي سود جو كه  با تبليغات و وعده هاي واهي مبني بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به كلاهبرداري و اخذ مبالغ قابل توجهي از اين افراد مي نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون هاي  بين المللي در كشور، ضمن برخورد قانوني و معرفي اين مراكز به مراجع قضائي، موارد ذيل را  براي اطلاع متقاضيان يادآوري مي نمايد:

1. تنها مداركي از طريق اين سازمان مورد گواهي و تأييد قرار خواهند گرفت، كه قبلاً مجري آزمون از سوي اين سازمان، مجوز برگزاري آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور (بخش آزمون هاي بين الملل) نسبت به مجاز بودن آن مركز اطمينان حاصل نماييد.

2. با داوطلباني كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون هاي اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 سال از شركت در آزمون هايي كه اين سازمان برگزار مي نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنين در صورتي كه متخلفان در طول محروميت اقدام به ثبت نام در يكي از مراكز نمايند، در هر مرحله از مراحل آزمون، از شركت آنان در آزمون جلوگيري به عمل خواهد آمد.

3. مراكز برگزاري آزمون ها موظف به رعايت قوانين بوده و بايستي از ثبت نام اين افراد خودداري نمايند و در صورت تخلف، مجوز آنان لغو مي گردد.

4. داوطلباني كه با جعل مدارك هويتي سعي در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند و در آن شركت كنند و تخلف آنان (حتي پس از دريافت مدرك ) اثبات گردد، برابر مقررات برگزاري آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اينكه جعل هرگونه اسناد دولتي و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جاي داوطلب اصلي، برابر قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) جرم تلقي مي شود و مجازات كيفري به همراه خواهد داشت، اين گروه از متخلفان براي  صدور احكام قضائي به مراجع قضائي معرفي مي گردند.

يادآور مي شود كه براساس قوانين مؤسسات صاحب امتياز آزمون هاي بين المللي، كليه مراحل ثبت نام آزمون ها بايستي شخصاَ توسط شخص متقاضي انجام شود و در صورت عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شركت متقاضي در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه با افراد يا شركت هاي سودجو كه به روش هاي مختلف اقدام به ثبت نام متقاضيان در آزمون هاي بين المللي مي نمايند برخورد قانوني خواهد شد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور