مطلب ویژه

اهم اقدامات و دستاوردهاي سازمان سنجش اموزش کشور

سازمان سنجش اموزش کشور بر اساس سه هدف : 1 استقرار نظام کارامد سنجش و ارزشيابي اموزش کشور در کليه سطوح و مقاطع تحصيلي،2 سنجش و ارزيابي دانش داوطلبان متقاضي ورود به اموزش عالي کشور در سطوح مختلف اموزشي و3 ارزيابي و اعتبارسنجي دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي و دانش اموختگان در راستاي تضمين کيفيت اموزش عالي و در راستاي دو ماموريت مهم خود شامل...

اعلام نفرات برتر ازمون سراسري سال 1395

نفرات برتر هر يک از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان ازمون سراسري سال 1395 به شرح ذيل اعلام مي گردد...